Mentaliseringsbaseret terapi

En forringet eller fraværende evne til at mentalisere er en central problematik hos børn, unge og familier med komplekse psykosociale og/ eller socialkognitive problemstillinger. Evnen til at mentalisere er grundlæggende for et socialt velfungerende hverdagsliv og vanskeligheder med at mentalisere har betydning for hverdagslivets komplikationer som misforståelser, falske antagelser og konflikter og i mere alvorlig grad for udvikling af psykopatologi. Der er også et etisk aspekt forbundet med evnen til at mentalisere; jo bedre man forstår andre og deres adfærd, desto vanskeligere er det at krænke et andet menneskes integritet, grænser og rettigheder.

Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er en terapiform, hvor evnen til at mentalisere systematisk er i fokus og hvor den terapeutiske kontekst og relation anvendes konkret med henblik på at fremme mentaliseringsevnen. Mentaliseringsbaseret terapi har både fokus på egne men også andres tanker og følelser og vil typisk være rettet mod klientens aktuelle hverdagsliv og relationer snarere end tidlige erindringer og afsluttede relationer.

MBT er mere fokuseret på processer (følelsesmæssige, kognitive, sociale) snarere end indhold, og er en proces af fælles opmærksomhed, hvor klientens mentale liv er i fokus. Den terapeutiske holdning i MBT indebærer en ikke-vidende, nysgerrig position, hvor terapeuten er aktiv i dialog med klienten med et fokus på at have ”sindet på sinde”. MBT anvender såvel psykoedukative som kognitive og psykoanalytiske teknikker.

Pris: 950 kr. i timen


Terapi med fokus på social træning

Nogle af vores børn og unge har brug for at få kendskab til og øve sig i almindelig social adfærd. Børnene og de unge kan f.eks. være usikre på, hvordan man indgår i en relation med andre, hvordan man tilpasser sin adfærd efter situationen og hvordan man sætter grænser både for sig selv og andre. For de unges vedkommende kan de have behov for at arbejde med, hvordan man etablerer en sund kæresterelation, hvad forskellen er på venskaber og kærester og hvad, der er i orden at lave med en kæreste i forhold til den unges alder.

Terapi med fokus på social træning kan være relevant for børn og unge med socialkognitive og/ eller begavelsesmæssige vanskeligheder. Terapien er orienteret omkring at barnet/ den unge lærer nogle hensigtsmæssige sociale strategier, der hjælper ham/ hende i at opbygge og bevare sociale relationer, at kunne begå sig i sociale sammenhænge samt at håndtere konflikter og andre situationer, hvor barnet/ den unge er under pres.

Terapien tager udgangspunkt i barnets/ den unges aktuelle hverdagsliv og relationer og er gerne orienteret omkring temaer, der optager barnet/ den unge, da det er her, motivationen er høj for at mestre de udfordringer, som barnet har. Ligeledes er terapeuten orienteret mod at styrke barnets/ den unges engagement i behandlingsarbejdet gennem tydeliggørelse af formålet med samtalerne og øvelserne samt hvad barnet/ den unge kan opnå ved at lære og anvende nye sociale strategier.

Pris: 950 kr. i timen