Klinisk_psykologisk_undersoegelse_drengPsykologhuset Clemens har specialiseret sig i klinisk psykologiske undersøgelser af alvorlige og komplicerede problemstillinger hos børn, unge og deres familier.

Vi tilbyder klinisk psykologisk undersøgelse af: 
• børn og unge, hvor der er mistanke om omsorgssvigt eller tilknytningsvanskeligheder.
• børn og unge med krænkende eller bekymrende seksuel adfærd samt risikovurdering af adfærden.
• børn og unge der er traumatiserede, herunder børn og unge der har været udsat for vold. Undersøgelsen indbefatter vurdering af traumatiseringsgrad.
• børn og unge, der lever i konfliktfamilier.
• børn og unge, der lever i alkoholfamilier

Hvad indeholder en klinisk psykologisk undersøgelse?

En klinisk psykologisk undersøgelse er en aktuel og dækkende vurdering af et konkret barn eller ungs vanskeligheder, personlighed, følelsesfunktion, kognitive funktion, risikoprofil, udviklingsniveau samt udviklingsbehov.

Undersøgelsen indeholder dels beskrivelser og klinisk psykologiske vurderinger af barnets udvikling og behov. Dels klinisk psykologiske vurderinger af de specifikke problemstillinger, som undersøgelsen er rettet imod. Endeligt indbefatter undersøgelsen en vurdering af barnets udviklings- og trivselsmuligheder i dets aktuelle relationelle miljø og hverdagsliv. Undersøgelsen munder ud i en psykologisk erklæring inkl. anbefalinger til intervention. Anbefalingerne i erklæringen vil rette sig mod henholdsvis professionelle, barnets primære omsorgspersoner samt barnet selv.

Hvordan forløber en klinisk psykologisk undersøgelse?

Undersøgelsesforløbet strækker sig typisk over 1 ½ - 2 måneder.

Undersøgelsen indledes med et formøde med sagsbehandler, hvor det drøftes hvor omfattende den konkrete problemstilling er, hvad undersøgelsen skal munde ud i og praktiske forhold omkring undersøgelsen. Formødet kan desuden indeholde rådgivning til aktuel sagshåndtering ud fra de foreliggende oplysninger.

Vi tilrettelægger derefter et undersøgelsesforløb og indkalder barnet, forældrene og sagsbehandler til et opstartsmøde. Her gennemgår vi begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvordan undersøgelsen tilrettelægges, hvordan den afsluttes og senere følges op.

Undersøgelsen indbefatter derefter typisk følgende møder med barnet, forældrene og netværk:
• Interview med/legeobservation af barnet
• Forældreanamnese
• Netværksinterview med relevante professionelle i barnets hverdagsmiljø
• Observation af barnet i skole/institution
• Psykologisk testning
• Tilbagemelding til forældre og sagsbehandler

Undersøgelsen afsluttes idet erklæringen gennemgås først med forældre og sagsbehandler sammen. I forlængelse af dette afholdes et tilbagemeldingsmøde, hvor kun sagsbehandler og vi deltager.

Pris:

Efter aftale.

Evt. transport
475,- kr. i timen