Psykologhuset Clemens har specialiseret sig i risikovurdering af seksuelt krænkende adfærd hos børn og unge. En risikovurdering indeholder:

  1. En vurdering af risikoen for recidiv (tilbagefald) af seksuelt grænseoverskridende adfærd
  2. Anbefalinger i forhold til relevante områder af barnet eller den unges liv, udvikling og trivsel.

En vurdering af risiko for recidiv samt anbefalinger er flerdimensionel. For det første er risikovurderingen baseret på generelle forhold hos barnet/den unge af psykologisk og relationel karakter, herunder kognitivt funktionsniveau, mentaliseringsevne, følelsesmæssige og sociale kompetencer. For det andet på en vurdering af konsekvenserne af opvækstforhold, herunder traumatiseringsgrad og mestringsstrategier. Endeligt på en vurdering af barnet/den unges måde at forholde sig til og beskrivelse af de foregåede seksuelle krænkelser, seksualitet og seksuel adfærd.

Betingelser og forudsætninger der er fremmende eller hæmmende for seksuelt krænkende adfærd

En risikovurdering af seksuelt krænkende adfærd hos barnet/ den unge er en dynamisk vurdering forstået på den måde, at den er en vurdering af betingelser og forudsætninger, der henholdsvis hæmmer eller fremmer risikoen for en gentagelse / fortsættelse af seksuelt krænkende adfærd. Betingelser og forudsætninger, der enten fremmer eller hæmmer risikoen, er både tilstede i det barn/ den unge, der vurderes men også i omgivelserne og igennem de relationer, barnet har.

Der er fire områder her, der er særligt i fokus; barnet selv, problemadfærden, barnets hverdagsliv og omgivelser samt barnets (familiære) relationelle miljø.

Betingelser og forudsætninger der er foranderlige eller stabile/uforanderlige

Endeligt kan man tale om, at såvel hæmmende som fremmende betingelser og forudsætninger kan have karakter af på den ene side noget foranderligt, det vil sige betingelser eller forudsætninger, hvor man kan forvente en forandring efter den rette intervention (for eksempel kan man intervenere på barnets eller omgivelsernes bagatellisering af de forudgående seksuelt grænseoverskridende hændelser). På den anden side noget stabilt/ uforanderligt, hvor man ikke kan forvente en direkte forandring af disse betingelser eller forudsætninger, men snarere at der kan være brug for, for eksempel at arbejde med, hvorledes barnet forholder sig til disse forudsætninger eller betingelser (et eksempel kunne være at barnet/ den unge selv har været udsat for vold eller seksuelle overgreb).

Barnet og den unges seksuelle udvikling og adfærd er således spundet tæt sammen med barnet/ den unges generelle udvikling og trivsel i det hverdagsliv, han/ hun lever i og i de familiære relationer, han/ hun er omgivet af. Anbefalingerne rettes derfor både specifikt mod den seksuelle udvikling og adfærd men ligeledes imod et bredt perspektiv på barnets samlede trivsel, udvikling, hverdagsliv og relationer.

Pris: 

Risikovurdering
25. – 28.000,- kr.

Evt. transport
475,- kr. i timen