Psykologhuset Clemens tilbyder mæglingssamtaler i sager, hvor der er foregået en form for grænseoverskridelse eller krænkelse mellem to eller flere børn og unge. Som nogle af de få i landet tilbyder vi også mæglingssamtaler i sager, hvor der er foregået krænkelser af seksuel eller voldelig art mellem børn og unge.

Mæglingssamtalens formål og muligheder

Mæglingssamtalens overordnede formål er, at der afholdes en form for forsonende bodshandling mellem to børn, hvor der har været udøvet uretfærdighed, og hvor det ene barn har følt sig krænket og det andet barn anerkender, at hans handlinger var krænkende. Mæglingssamtalen og de forberedende samtaler åbner op for en helende følelsesmæssig bearbejdning af de foregåede krænkelser hos begge de involverede børn/ unge og af deres indbyrdes relation. Ofte medvirker samtalen også til en heling af relationerne til øvrige familiemedlemmer, der deltager i mødet.

Mæglingssamtalen faciliterer at det barn/ den unge, der har krænket, kan vise, at han/hun er villig til at stille sig ansvarlig overfor sine omgivelser og ansvarlig for sine handlinger i modsætning til den manglende ansvarstagen, som den krænkende handling er karakteriseret ved. Samtidig får det krænkede barn mulighed for at få stillet spørgsmål, det længe har haft behov for at få svar på. Barnet får mulighed for at få beskrevet og afstemt sine oplevelser med den, der har krænket det, hvilket kan give barnet den følelse af oprejsning, der kan bringe det væk fra en offerposition, som forhindrer trivsel og udvikling.

Samtalen faciliterer, at de kan beskrive deres oplevelser, tanker og følelser overfor den anden og på den måde blive synlige for hinanden, hvad de typisk ikke har været under krænkelsen. Under krænkelsen har de to parter været usynlige for hinanden i den forstand, at de ikke har erkendt og set hinanden som individer med følelser, tanker og intentioner, som enten kunne lide alvorlig skade af de krænkende handlinger eller som er andet og mere end for eksempel uforståelig, truende eller skræmmende. Mæglingssamtalen skaber gennem det konkrete møde en effektfuld og effektiv mulighed for både at have sit eget men også den andens sind på sinde.

Mæglingsforløbet er en konfliktløsningsproces, som børnene og de øvrige deltagere kan lære af, bære med sig videre og måske lade sig inspirere af i andre og forhåbentlig mindre alvorlige typer af konflikter. Således støttes børnene og deres familier i at gribe konflikter an på en ny og mere hensigtsmæssig måde, end de almindeligvis har formået tidligere.

Beskrivelse af et mæglingsforløb

Et mæglingsforløb består typisk af nogle forberedende samtaler med de involverede børn og i nogle tilfælde med børnenes forældre. Dernæst afholdes selve mæglingssamtalen og efter et passende tidsrum afholdes et opfølgningsmøde i sager, hvor det skønnes relevant. Mæglingsforløbet er et fælles projekt for de involverede børn og deres familier. Mæglingens succes er afhængig af, at alle involverede er positivt indstillede overfor og engagerer sig i processen.

I forberedelsesprocessen tydeliggøres formålet med mæglingssamtalen, indholdet af mødet og reglerne under mødet. Endvidere afklares deltagernes behov, forventninger til mødet og der laves vurderinger af, hvornår børnene er parate til at mødes med hinanden. I mæglingssamtaler, hvor der er behov for en høj grad af struktur, typisk hvor der er foregået seksuelle eller andre alvorlige overgreb, forberedes spørgsmål fra det barn, der er blevet krænket og svar fra den unge, der har krænket. Den unge, der har krænket, forbereder endvidere en undskyldning til barnet, hvori han/hun til fulde påtager sig ansvaret for den krænkende handling overfor barnet.

Mæglingssamtalen er en rammesat, guidet, struktureret og hensynsfuld samtale, der har til formål at udrede og håndtere den krænkelse, der er foregået mellem børnene og hele de brudte relationer, som krænkelsen har medført.

Professionel vurdering af børnenes forudsætninger for mæglingssamtalen

For det krænkede barn er det væsentligt at vurdere, dels om barnet har behov for, at mødet afholdes, dels om mæglingssamtalen vil kunne facilitere heling, trivsel og udvikling hos barnet. Det er samtidig væsentligt at vurdere barnets bevæggrunde for at ønske en mæglingssamtale, da barnets motiver kan være farvede af hensynet til den krænkende part og af ønsket om at samle familien på bekostning af barnets integritet.

For det barn/ den unge, der har begået krænkelsen, er det vigtigt at undersøge og vurdere den unges forudsætninger for at deltage i og gennemføre mødet. Det kræver et relativt psykisk velfungerende sind hos den unge, for at hans/hendes deltagelse i mødet har en helende effekt på relationerne. Endvidere for at mæglingssamtalen kan sætte sig som et betydningsfuldt mentalt aftryk i den unge. Det handler dels om, at den unge i en vis grad skal kunne reflektere over sine erfaringer, sammenligne dem med tidligere erfaringer og bruge sine erfaringer til at ændre adfærd og tankemønstre. Dels om at hans/hendes følelsesmæssige funktionsniveau bør være på et niveau, hvor han/hun i en eller anden grad er i stand til at mærke følelser, italesætte følelser og bruge sine følelser til at guide sine handlinger med.

En del af de unge, der begår alvorlige krænkelser mod et barn, har ikke et sådant psykisk velfungerende sind, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at tilbyde den unge et længerevarende psykologisk behandlingsforløb, hvor et af (del)målene evt. kan være hans/hendes deltagelse i en mæglingssamtale. 

Priser:

Forberedende samtaler
1.100,- kr. i timen

Mæglingen
1.300,- kr. i timen

Evt. transport
475,- kr. i timen